Algemene Voorwaarden Webshop Vocare Ledlight

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Vocare Ledlight

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Vocare Ledlight: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Vocare Specialties B.V. handelend onder de naam “Vocare Ledlight” gevestigd aan de Enkweg 6B te Wijhe, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60935367;
b. overeenkomst: de overeenkomst tussen partijen;
c. klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf (consument);
d. product: het product dat Vocare Ledlight aanbiedt dan wel het product dat Vocare Ledlight in het kader van de overeenkomst levert of heeft geleverd;
e. website: de website www.vocare-ledlight.com waar de klant producten bij Vocare Ledlight kan bestellen;
f. schriftelijk: schriftelijk of via de e-mail;
g. partijen: Vocare Ledlight en de klant.

Artikel 2. Algemeen
2.1. De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen partijen die via de website tot stand komt.
2.2. Indien de afnemer niet een consument is, dan zijn niet deze algemene voorwaarden van toepassing, maar de “algemene voorwaarden voor bedrijven (B2B)”, zie https://www.vocare-ledlight.com/led-algemene-voorwaarden-bedrijven
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
2.5. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Vocare Ledlight vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6. Indien Vocare Ledlight niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Vocare Ledlight in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod
3.1. Het aanbod van Vocare Ledlight is vrijblijvend.
3.2. Het aanbod van Vocare Ledlight op de website geldt zolang de voorraad strekt.
3.3. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod op de website of in e-mailberichten binden Vocare Ledlight niet.
3.5. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4. Website
4.1. Vocare Ledlight garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
4.2. Vocare Ledlight is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden
5.1. Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
5.2. Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
5.3. Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Vocare Ledlight of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

Artikel 6. Prijs en verzendkosten
6.1. De op de website vermelde prijs is inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten.
6.2. De hoogte van de verzendkosten wordt apart, voor het tot stand komen van de overeenkomst, aan de klant kenbaar gemaakt.
6.3. Vocare Ledlight heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 7. Totstandkoming van de overeenkomst
7.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen en op de knop “Bestelling met betalingsverplichting” heeft geklikt.
7.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
7.3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Vocare Ledlight de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Zolang de klant geen bevestigingse-mail van Vocare Ledlight heeft ontvangen, kan de klant de overeenkomst ontbinden. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Vocare Ledlight heeft ontvangen of indien de bevestigingse-mail de bestelling van de klant niet correct weergeeft, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de klantenservice van Vocare Ledlight.

Artikel 8. Betaling
8.1. Aan de klant worden de volgende betaalmogelijkheden aangeboden:
a. via iDEAL (alleen mogelijk binnen Nederland);
b. door het factuurbedrag voor de levering over te maken op de bankrekening van Vocare Ledlight;
c. via BANCONTACT (voor klanten uit België);
d. via Paypal;
e. contante betaling bij het afhalen van de producten op het vestigingsadres van Vocare Ledlight.
8.2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Vocare Ledlight te melden.
8.3. Vocare Ledlight heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.

Artikel 9. Levering
9.1. Het product wordt door Vocare Ledlight opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres, tenzij artikel 9.2 van toepassing is.
9.2. Tijdens het bestelproces kan de klant ervoor kiezen dat hij de producten ophaalt bij Vocare Ledlight. Indien de klant voor deze optie heeft gekozen en de bestelling van de klant is gereed, dan neemt Vocare Ledlight contact op met de klant.
9.3. De vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
9.4. Indien Vocare Ledlight het product niet binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst kan leveren, dan stelt Vocare Ledlight de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de klant een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Vocare Ledlight eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.
9.5. Het risico van het product gaat over op de klant op het moment dat de klant of een door de klant aangewezen derde het product in ontvangst heeft genomen.

Artikel 10. Herroepingsrecht
10.1. De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de klant de gehele bestelling van Vocare Ledlight heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht.
10.2. Indien de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te zijn gegaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
10.3. Wil de klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Vocare Ledlight kenbaar te maken. Aan de klant wordt het “modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de klant kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden. Indien de klant via de website of via de e-mail aan Vocare Ledlight meldt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Vocare Ledlight na ontvangst van deze melding de klant een ontvangstbevestiging.
10.4. Nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen naar Vocare Ledlight terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.
10.5. De klant kan ook, zonder eerst Vocare Ledlight ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 10.1 terugsturen naar Vocare Ledlight. In een dergelijk geval dient de klant het “modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
10.6. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 10.2.
10.7. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant. Deze verzendkosten, een schatting daarvan of een raming van de maximale verzendkosten worden voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt.
10.8. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt te allen tijde bij de klant.
10.9. Vocare Ledlight zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn ontbindingsrecht reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het toesturen van het product) restitueren. Indien de klant een deel van de bestelling houdt, dan worden de betaalde verzendkosten voor het opsturen van de bestelling niet gerestitueerd.
10.10. Vocare Ledlight mag wachten met terugbetaling tot Vocare Ledlight het product retour heeft ontvangen.
10.11 Vocare Ledlight betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 11. Retouradres
11.1. De producten dienen geretourneerd te worden naar het volgende adres:
Vocare Ledlight
Enkweg 6B
8131VH Wijhe
Nederland

Artikel 12. Conformiteit
12.1. Vocare Ledlight staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
12.2. Indien het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Vocare Ledlight.
12.3. Om te onderzoeken of het geleverde product gebrekkig is, kan Vocare Ledlight van de klant verlangen dat de klant het product, op kosten van Vocare Ledlight, naar Vocare Ledlight terugstuurt.

Artikel 13. Garantie
13.1. Op de geleverde producten wordt een garantie verleend van 1 jaar na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze garantie komt de klant toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de klant toekent.
13.2. De factuur is het garantiebewijs.
13.3. Indien het product binnen de garantieperiode een fabricagefout vertoont, dan kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Vocare Ledlight en het product inclusief een kopie van de factuur van het product retourneren naar Vocare Ledlight. Wordt de garantieclaim door Vocare Ledlight geaccepteerd, dan zal Vocare Ledlight, naar haar keuze, overgaan tot het vervangen of repareren van het product. Eventuele kosten voor demontage door derden of de klant vallen niet onder de garantie, Vocare Ledlight zal deze kosten niet vergoeden. Kosten of gevolgschade die ontstaan door het niet correct functioneren van het geleverde product vallen buiten de garantie. De aansprakelijkheid van Vocare Ledlight is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 14 is opgenomen.
13.4. Het vervangen of repareren (van onderdelen van) het product verlengt de garantieperiode niet.
13.5. De garantie komt te vervallen en klachten over het geleverde product worden niet (verder) kosteloos in behandeling genomen indien:
a. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud of niet goed schoonmaken van het product;
b. het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
c. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;
d. gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en weersomstandigheden;
e. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
f. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;
g. het product niet is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies en/of de technische specificaties;
h. controles niet nauwkeurig zijn uitgevoerd;
i. gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten die niet door Vocare Ledlight zijn geleverd;
j. er sprake is het zogenaamde “verouderings” effect van leds, mogelijk kunnen leds gedurende hun levensduur minder lichtopbrengst geven, daardoor kan de kleurtemperatuur afwijken van nieuwe leds;
k. het product blootgesteld is aan chemische stoffen, zouten, zuren of gassen.
13.6. Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren of terug te sturen.
13.7. Indien de klant onterecht heeft gereclameerd of onterecht een beroep op de garantie heeft gedaan, dan worden alle (onderzoeks)kosten die Vocare Ledlight daardoor heeft gemaakt aan de klant in rekening gebracht.
13.8. Over het algemeen kan LED verlichting gebruikt worden met een luchttemperatuur tussen -40 graden Celsius en +40 graden Celsius. Direct zonlicht op een armatuur kan veel hogere temperaturen veroorzaken. Dientengevolge dient buitenverlichting te worden voorzien van een schakeling om oververhitting te voorkomen. Te denken valt aan een astroklok of daglichtsensor. De garantie komt te vervallen indien de klant heeft nagelaten voorzorgsmaatregelen t.a.v. oververhitting door direct zonlicht te nemen. Armaturen die worden opgesteld met een omgevingstemperatuur hoger dan +40 graden Celsius vallen tevens buiten de garantie.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1. De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten. Vocare Ledlight is niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden en/of fouten.
14.2. De werking van de website kan onderbroken worden door bijvoorbeeld een storing of onderhoud. Vocare Ledlight is niet aansprakelijk voor schade bij een tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.
14.3. Vocare Ledlight kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Vocare Ledlight zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te
houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Vocare Ledlight is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
14.4 Vocare Ledlight is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van cybercriminaliteit.
14.5. Vocare Ledlight is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Vocare Ledlight is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.6. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Vocare Ledlight is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
14.7. Vocare Ledlight is niet aansprakelijk voor schade aan het product of veroorzaakt door het product door verkeerd of ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksinstructies of verkeerde montage van het product.
14.8. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Vocare Ledlight geleverde product, sluit Vocare Ledlight iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
14.9. In geen geval is Vocare Ledlight aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het product bestemd is.
14.10. Het gebruik van het product is geheel voor eigen risico. Vocare Ledlight is niet aansprakelijk voor schade, waaronder zaakschade en letselschade, die de klant of een derde lijdt of heeft geleden door gebruik van het product.
14.11. Vocare Ledlight is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
14.12. Vocare Ledlight aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de klant voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens.
14.13. Indien Vocare Ledlight aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Vocare Ledlight beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Vocare Ledlight gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Vocare Ledlight beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 15. Overmacht
15.1. Vocare Ledlight is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Vocare Ledlight geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vocare Ledlight niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; stakingen (zowel georganiseerd of ongeorganiseerd); cybercriminaliteit; boycot; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van producten aan Vocare Ledlight door haar leveranciers; ex- en importverboden of ex- en importbelemmeringen; vertragingen in het transport; blokkades; tekorten op de markt van grondstoffen of van overige zaken; epidemieën of pandemie; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Vocare Ledlight of haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Vocare Ledlight, haar leverancier of een ingeschakeld transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.
15.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van Vocare Ledlight of van een door Vocare Ledlight ingeschakelde derde partij, zoals een postbedrijf.
15.3. Indien Vocare Ledlight weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Vocare Ledlight de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte.

Artikel 16. Klantenservice, klachten en AVG
16.1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Vocare Ledlight. De klantenservice van Vocare Ledlight is op de volgende wijzen bereikbaar:
Via het telefoonnummer: +31(0)85-0060455
Via het e-mailadres: sales@vocare-ledlight.com
16.2. Indien mogelijk, worden telefonische vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan wordt aan de klant kenbaar gemaakt binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
16.3. Bij Vocare Ledlight ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Vocare Ledlight binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
16.4. Betreffende de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwijst Vocare Ledlight naar de Privacy Verklaring die is opgenomen op de website, zie https://www.vocare-ledlight.com/Privacy-verklaring.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1. Op deze algemene voorwaarden, op alle overeenkomsten en op alle overige rechtshandelingen tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
17.2. Alle geschillen tussen de klant en Vocare Ledlight zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Vocare Ledlight gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Vocare Ledlight zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

© Vocare Ledlight 2024