Algemene Voorwaarden voor Bedrijven (B2B)

Algemene voorwaarden
Vocare Ledlight / Vocare Specialties B.V.

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Vocare: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:
Vocare Specialties B.V. handelend onder de naam “Vocare Ledlight” gevestigd aan de Rijksstraatweg 1 te Wijhe, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60935367;
b. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die met Vocare een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van Vocare heeft ontvangen of met wie Vocare in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Vocare enige rechtshandeling verricht;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Vocare en de klant;
d. product: het product dat Vocare in het kader van de overeenkomst levert;
e. locatie: de locatie waarin, waarop of waaraan Vocare in opdracht van de klant werkzaamheden dient uit te voeren.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van Vocare en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Vocare en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Vocare, voor de uitvoering waarvan door Vocare derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Vocare vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6. Indien Vocare niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Vocare in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Vocare zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
3.2. Elke offerte is gebaseerd op uitvoering in normale omstandigheden en op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de klant. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Vocare opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Vocare haar offerte baseert.
3.3. Vocare kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Vocare daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vocare anders aangeeft.
3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Vocare niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.7. De door Vocare aan de klant verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder toestemming van Vocare niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3.8. Alle in een aanbieding, offerte of overeenkomst verwerkte of daarbij gevoegde afbeeldingen, tekeningen, informatie, ideeën of concepten dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door de klant niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan derden worden verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij Vocare berusten. De bedoelde bescheiden blijven altijd eigendom van Vocare. Vocare behoudt zich het recht voor die bescheiden terug te vorderen.
3.9. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden werken. Wijzigingen in constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en/of esthetische uitvoering van de opdracht, verplichten Vocare niet tot enige vergoeding en geven de klant niet het recht betaling van het factuurbedrag op te schorten.

Artikel 4. Afbeeldingen
4.1. Alle afbeeldingen van de aangeboden producten opgenomen op de website, in offertes of brochures gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst
5.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte of de overeenkomst heeft ondertekend en aan Vocare heeft geretourneerd dan wel nadat de klant het aanbod van Vocare schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard dan wel op het moment de klant een bestelling bij Vocare plaatst.
5.2. Als de klant de overeenkomst wenst te wijzigen, dan kan dat (financiële) gevolgen hebben. De overeenkomst kan pas gewijzigd worden nadat de klant akkoord is gegaan met de eventuele extra kosten en/of de overige gevolgen van de wijziging. Gaat de klant niet akkoord met de extra kosten voor het wijzigen van de overeenkomst en/of met de overige gevolgen, dan blijft de originele overeenkomst ongewijzigd in stand.

Artikel 6. Annulering
6.1. Indien de klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten, vermeerdert met de eventuele afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Prijzen
7.1. De vermelde prijzen voor de producten zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzendkosten en montagekosten, tenzij anders aangegeven. (De op de website van Vocare vermelde prijzen zijn exclusief BTW).
7.2. Vocare heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 8. Meerkosten
8.1. Indien de overeenkomst op verzoek van de klant wordt uitgebreid of gewijzigd of indien er sprake is van onvoorziene en/of gewijzigde omstandigheden en/of gewijzigde (overheids)voorschriften en/of wachttijden of oponthoud veroorzaakt door de klant of door derden, dan kan dat tot meerkosten leiden. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de locatie andere eigenschappen bevat dan waarvan Vocare bij het tot stand komen van de overeenkomst is uitgegaan, dan kan dat tot meerkosten leiden. De meerkosten omschreven in dit artikel komen voor rekening van de klant ook indien partijen een vaste prijs voor het uit te voeren werk zijn overeengekomen.
8.2. Vocare mag een vast overeengekomen prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Vocare, dat in redelijkheid niet van Vocare mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk
overeengekomen honorarium. De klant wordt zo spoedig mogelijk van deze verhoging in kennis gesteld.
8.3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de kosten van Vocare stijgen, zoals, maar zeker niet beperkt tot, loonkosten en kosten van materialen, dan heeft Vocare het recht de stijging van deze kosten aan de klant door te berekenen ook indien partijen een vaste prijs voor het uit te voeren werk zijn overeengekomen.

Artikel 9. Uitvoering van de overeenkomst
9.1. Vocare zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
9.2. Vocare heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 10. Verplichtingen van de klant
10.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vocare aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Vocare worden verstrekt. Indien de klant niet aan deze verplichting heeft voldaan, heeft Vocare het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
10.2. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.
10.3. Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de klant is gevestigd in verband met het onder zich hebben, bewaren, gebruiken, vervoeren en verkopen, op welke wijze dan ook, van de producten, is alleen de klant verantwoordelijk.
10.4. De klant is verplicht het (op)geleverde enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies, handleiding of de technische specificaties.
10.5. Alle gegevens en inlichtingen die door Vocare zijn verstrekt over de geschiktheid en toepasbaarheid van het product zijn geheel vrijblijvend gegeven en ontheffen de klant niet van zijn verplichting tot het (laten) doen van eigen controles en testen.
10.6. Enkele producten die door Vocare geleverd worden zijn DEKRA gekeurd en voldoen aan de eisen om in aanmerking te komen voor Energie en InvesteringsAftrek. Indien de klant subsidie wil aanvragen voor de producten die hij van Vocare afneemt, dan dient de klant zelf bij Vocare na te vragen of de producten die hij afneemt DEKRA of gelijkwaardig gekeurd zijn. Indien een subsidieaanvraag van de klant niet wordt gehonoreerd, dan kan Vocare daarvoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 11. Levering en risico-overgang
11.1. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering. Overschrijding van de levertijd geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere vorm van compensatie.
11.2. Indien Vocare gegevens behoeft van de klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd niet eerder aan dan nadat de klant deze juist en volledig aan Vocare ter beschikking heeft gesteld.
11.3. In het geval dat een met de klant overeengekomen levertijd wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Vocare ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
11.4. Vocare heeft het recht de bestelling in gedeeltes te leveren.
11.5. De klant is verplicht de bestelde producten af te nemen.
11.6. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de klant over op het moment waarop het product in de macht van de klant wordt gebracht.

Artikel 12. Montage
12.1. Indien Vocare in opdracht van de klant de producten monteert, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
12.2. De klant dient voor de aanvang van de montagewerkzaamheden voor het volgende zorg te dragen:
a. dat de constructie van het bouwwerk waaraan het product gemonteerd wordt, daarvoor geschikt is;
b. dat de locatie bereikbaar is voor de transportmiddelen van Vocare;
c. dat Vocare haar montagewerkzaamheden ongestoord kan verrichten;
d. elektriciteit en alle redelijke benodigdheden welke voor een goede uitvoering van de werkzaamheden nodig zijn;
f. dat Vocare de beschikking heeft over alle van belang zijnde gegevens over de locatie, zoals, maar zeker niet beperkt tot, aanwezige obstakels en overheidsvoorschriften die gelden op de locatie.
12.3. Indien de klant niet op de afgesproken plek en tijd aanwezig is, waardoor Vocare de montagewerkzaamheden niet kan verrichten, is de klant de daaruit voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten en uurtarieven) aan Vocare verschuldigd.

Artikel 13. Facturatie en betaling
13.1. Betaling dient te geschieden binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld.
13.2. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Vocare maakt om de vorderingen op de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.
13.3. Vocare heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom.
13.4. De klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Vocare verschuldigde.
13.5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
14.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Vocare, totdat alle vorderingen die Vocare op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
14.2. Zolang de eigendom van het product niet op de klant is overgegaan, mag de klant het product niet:
a. verpanden;
b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
14.3. De klant is verplicht het onder eigendomsvoorbehoud geleverde product met de nodige zorgvuldigheid te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Vocare veilig te stellen. De klant is verplicht de geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en op eerste verzoek een kopie van de polis van deze verzekering aan Vocare te verstrekken.
14.4. Indien de klant zijn verplichtingen jegens Vocare niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Vocare gerechtigd het product zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Vocare op volledige schadevergoeding. Alle kosten die Vocare moet maken om het product terug te nemen, waaronder transport- en opslagkosten, worden aan de klant in rekening gebracht.
14.5. Indien Vocare gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Vocare of de door Vocare ingeschakelde derde toegang te verlenen tot de locatie waar het product zich bevindt.
14.6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant Vocare hiervan direct op de hoogte stellen en zal de klant onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Vocare.
14.7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Vocare toekomende rechten onverlet.

Artikel 15. Reclames en garantie
15.1. De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:
a. of de juiste producten zijn geleverd;
b. of het juiste aantal producten is geleverd;
c. of de producten voldoen aan de kwaliteitseisen of aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.
15.2. Reclames ten aanzien van de geleverde bestelling dienen in ieder geval binnen 7 dagen na de levering aan Vocare kenbaar te worden gemaakt. Reclames dienen schriftelijk of via de e-mail bij Vocare te worden ingediend. Reclames die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
15.3. Op de geleverde producten wordt een garantie verleend van 1 jaar na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
15.4. De factuur is het garantiebewijs.
15.5. Indien het product binnen de garantieperiode een fabricagefout vertoont, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Vocare en het product inclusief een kopie van de factuur van het product te retourneren naar Vocare. Wordt de garantieclaim door Vocare geaccepteerd, dan zal Vocare, naar haar keuze, overgaan tot het vervangen of repareren van het product. Eventuele kosten voor demontage door derden of de klant vallen niet onder de garantie, Vocare zal deze kosten niet vergoeden. Kosten of gevolgschade die ontstaan door het niet correct functioneren van het geleverde product vallen buiten de garantie. De aansprakelijkheid van Vocare is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 18 is opgenomen.
15.6. Het vervangen of repareren (van onderdelen van) het product verlengt de garantieperiode niet.
15.7. De garantie komt te vervallen en klachten over het geleverde product worden niet (verder) in behandeling genomen indien:
a. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud of niet goed schoonmaken van het product;
b. het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
c. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;
d. gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en weersomstandigheden;
e. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
f. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;
g. het product niet is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies en/of de technische specificaties;
h. controles niet nauwkeurig zijn uitgevoerd;
i. gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten die niet door Vocare zijn geleverd.
15.8. Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren of terug te sturen.
15.9. Reclames of een beroep op de garantie schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
15.10. Indien de klant onterecht heeft gereclameerd of onterecht een beroep op de garantie heeft gedaan, dan worden alle (onderzoeks)kosten die Vocare daardoor heeft gemaakt aan de klant in rekening gebracht.
15.11 Over het algemeen kan LED verlichting gebruikt worden met een luchttemperatuur tussen -40 graden Celsius en +40 graden Celsius. Direct zonlicht op een armatuur kan veel hogere temperaturen veroorzaken. Dientengevolge dient buitenverlichting te worden voorzien van een schakeling om oververhitting te voorkomen. Te denken valt aan een astroklok of daglichtsensor. De garantie komt te vervallen indien de klant heeft nagelaten voorzorgsmaatregelen t.a.v. oververhitting door direct zonlicht te nemen. Armaturen die worden opgesteld met een omgevingstemperatuur hoger dan +40 graden Celsius vallen tevens buiten de garantie.

Artikel 16. Opschorting en ontbinding
16.1. Vocare is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
a. Vocare bij het uitvoeren van de overeenkomst wordt of dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie;
b. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de overeenkomst dient te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
c. na het sluiten van de overeenkomst Vocare ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
16.2. Vocare is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
16.3. Voorts is Vocare bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
16.4. Vocare is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
16.5. Indien Vocare tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
16.6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vocare op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Vocare de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
16.7. Vocare behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17. Overmacht
17.1. Vocare is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Vocare geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vocare niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van producten aan Vocare door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Vocare of haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Vocare, haar leverancier of een ingeschakeld transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.
17.2. Vocare heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Vocare haar verbintenis had moeten nakomen.
17.3. Vocare kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
17.4. Voor zover Vocare ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Vocare gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18. Aansprakelijkheid en verjaring
18.1. Vocare kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
18.2. Vocare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Vocare is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
18.3. Indien de locatie niet over de eigenschappen beschikt die de klant aan Vocare kenbaar heeft gemaakt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Vocare daardoor lijdt.
18.4. Vocare is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van het (op)geleverde, door gebruik van het (op)geleverde in strijd met de gebruiksaanwijzing of de gebruiksinstructies of door het verkeerd of niet goed onderhouden van het (op)geleverde.
18.5. Vocare is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht aan het (op)geleverde.
18.6. In geen geval is Vocare aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het (op)geleverde is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het (op)geleverde bestemd is.
18.7. Indien Vocare naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van afnemers op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de klant zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen. Vocare kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de klant lijdt door geïnitieerde recall-acties.
18.8. Vocare is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
18.9. Indien Vocare aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Vocare beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Vocare gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Vocare beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
18.10. De klant vrijwaart Vocare voor vorderingen die derden tegen Vocare instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Vocare niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden Vocare op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Vocare mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
18.11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Vocare vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Vocare kan aanwenden.
18.12. Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Vocare handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Vocare daardoor lijdt of heeft geleden.

Artikel 19. Geheimhouding
19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
19.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Vocare gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Vocare zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Vocare niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20. Intellectuele eigendom
20.1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), afbeeldingen, werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, digitale informatie, ontwerpen, adviezen,
documenten, e.d., die Vocare in het kader van de overeenkomst heeft vervaardigd of ter beschikking heeft gesteld, berusten bij Vocare of bij haar licentiegever(s).
20.2. Vocare behoudt het recht het voor de klant uitgevoerde werk voor haar eigen promotie te gebruiken en dit werk op haar website te plaatsen.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
21.1. Op elke overeenkomst tussen Vocare en de klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
21.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Vocare worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Vocare gevestigd is.